Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 maart 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Van Dam Loopbaanbegeleiding
KvK nummer - 05067007
Email Van Dam Loopbaanbegeleiding

Het gebruik van persoonsgegevens door Van Dam Loopbaanbegeleiding

Van Dam Loopbaanbegeleiding verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Van Dam Loopbaanbegeleiding verwerkt de volgende categorieŽn van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

Van Dam Loopbaanbegeleiding verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiŽnte dienstverlening
 • Beheer van het kandidatenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De reÔntegratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Benchmarking
 • Facturering
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Van Dam Loopbaanbegeleiding hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiŽnt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiŽle belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Van Dam Loopbaanbegeleiding zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Van Dam Loopbaanbegeleiding zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Van Dam Loopbaanbegeleiding passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw gegevens delen met anderen

In het kader van haar dienstverlening kan Van Dam Loopbaanbegeleiding persoonsgegevens uitwisselen. Van Dam Loopbaanbegeleiding kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Van Dam Loopbaanbegeleiding aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Van Dam Loopbaanbegeleiding zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciŽle of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om Van Dam Loopbaanbegeleiding een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Van Dam Loopbaanbegeleiding verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Email Van Dam Loopbaanbegeleiding

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN ťn uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dam Loopbaanbegeleiding, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Van Dam Loopbaanbegeleiding kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.